Trỏ tên miền

Vào phần quản trị tên miền ở nơi bạn mua tên miền và cấu hình 2 bản ghi sau để điều hướng tên miền đó về địa chỉ của AZ9s:

Host record: www Type (Loại): CNAME Value (Giá trị): tenmiencuaban

Host record: @ Type (Loại): A Value (Giá trị): 103.130.219.214

Trỏ tên miền phụ

Giả sử tên miền chính của bạn là tenmiencuaban.com, và bạn muốn tạo một tên miền phụ là khuyenmai.tenmiencuaban.com thì: Chọn tên miền chính bạn muốn cài đặt, sau đó tạo một bản ghi mới và điền các giá trị như sau: Host record: * Type (Loại): A Value (Giá trị): 103.130.219.214

Last updated