Sesion

Section là một đoạn nội dung trên Landing Page. Mỗi đoạn nội dung có một ý nghĩa riêng và kết hợp với nhau thành một chuỗi nội dung có tính thuyết phục cao

Thêm mới section

Để thêm khối mới, chọn Biểu tượng "Section" bên trái landing page.

Di chuyển section lên trên - xuống dưới

Để chi chuyển section lên trên hoặc xuống dưới, chúng ta nắm kéo thả các sesion theo ý muốn

Xóa hoặc nhân bản section

Để xóa sesion ta nhấn chọn "Delete", nhân bản thêm 1 sesion mới giống như trên thì chọn "Duplicate"

Last updated